Algemene voorwaarden & privacyverklaring

Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door stad Antwerpen, met als doel het aanbieden en verkopen van tickets en/of gerelateerde diensten die toegang verlenen tot musea, cultuur- en ontmoetingscentra van stad Antwerpen. 

Door aankoop van een ticket, stem je in met de algemene voorwaarden van stad Antwerpen, zoals hieronder uiteengezet. 

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing voor telefonische, schriftelijke of via e-mail geplaatste en/of bevestigde bestellingen. 

 

Tickets en bestelling 
 • De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd (hierna ‘klant’). Enkel hij is gebonden tot de betaling. 
 • Tenzij anders wordt aangegeven, zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en eventuele taksen. Deze zijn steeds ten laste van de klant. Alle vaste kosten en diensten ten laste van de koper zitten in de prijs vervat, die hiervan kennis krijgt alvorens tot bestelling over te gaan.  
 • De tickets worden geboekt op het ogenblik van het verzenden van het registratieformulier. Iedere boeking wordt pas definitief na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom.  
 • Tickets worden digitaal verstuurd na ontvangst van de betaling en kunnen d.m.v. debet- of creditcard worden betaald. Stad Antwerpen houdt zich het recht voor om wegens organisatorische redenen plaatsen toe te wijzen en tickets te verzenden op een later tijdstip, doch dit uiterlijk 5 dagen voor de datum van het geboekte evenement. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de correcte contactgegevens. Bij gebreke hieraan heeft de klant geen recht op een (geheel of gedeeltelijke) terugbetaling.  
 • De klant dient de datum en het aanvangsuur vermeld op het ticket strikt te respecteren.  
 • Tickets blijven steeds op naam van de oorspronkelijke klant en mogen niet worden doorverkocht aan derden, noch in een commerciële relatie aan derden worden overgemaakt. De klant dient zich te houden aan de “wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen” van 30 juli 2013. Stad Antwerpen behoudt zich het recht voor om doorverkochte tickets ongeldig te verklaren. Aan de houder ervan kan de toegang tot de zaal of het evenement worden ontzegd.  Noch de oorspronkelijke koper noch een daaropvolgende koper kunnen hierbij aanspraak maken op enige vergoeding. 
 • Er zal enkel toegang worden verleend op voorlegging van een niet-gevalideerd, geldig ticket.  

 

Annuleren of omboeken  
 • Tickets worden niet omgeruild noch terugbetaald. Enkel indien het evenement om organisatorische of technische redenen niet kan doorgaan, worden de tickets terugbetaald of omgewisseld voor tickets voor een nieuwe datum.  
 • Er is geen herroepingsrecht en de klant beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien, overeenkomstig artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch Recht.

 

Eigendomsrechten  

De door stad Antwerpen aangeboden producten en de hierop opgenomen teksten, de databank met ter beschikking gestelde gegevens, de paginavormgeving en de foto's en illustraties maken het voorwerp uit van intellectuele eigendomsrechten van stad Antwerpen en blijven steeds haar uitsluitende eigendom. Elke verspreiding, reproductie, verkoop of andere exploitatie van deze werken, ongeacht de wijze of de vorm ervan, al dan niet met winstbejag, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaandelijke toestemming.  

Privacyverklaring

Jouw meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt door stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.  

 

Doel van de verwerking 

Jouw persoonsgegevens en mailadres worden gebruikt om de aankoop van jouw ticket mogelijk te maken. Andere gegevens worden vrijblijvend opgevraagd. Als je wenst kun je aangeven om gerichte informatie te ontvangen over zaken die aansluiten bij jouw aankoop. Om de kwaliteit van onze diensten te optimaliseren kun je zelf aangeven dat we je mogen contacteren voor een anonieme bevraging.  

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; 

 

Doorgifte aan andere partijen 

Stad Antwerpen deelt persoonsgegevens met verwerker GANTNER, Ter Waarde 50/4A, 8900 Ieper. GANTNER verzorgt, in opdracht van Stad Antwerpen, de hosting, data backups en technische ondersteuning en dienstverlening van de webshop. 

 

Bewaartermijn 

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Jouw gegevens zullen gedurende 10 jaar bijgehouden worden door stad Antwerpen.  

Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens door stad Antwerpen gewist.  

 

Jouw rechten 

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een recht van inzage, verbetering en desgevallend het wissen van jouw gegevens. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met informatieveiligheid@antwerpen.be 

Verder heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheden, als je vindt dat jouw gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden. 

Je kan hiervoor terecht bij de Vlaamse Toezichtscommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

 

Vlaamse Toezichtscommissie 

Koning Albert II Laan 15 
1210 Brussel 
België 
Tel. 02 553 20 85 

contact@toezichtcommissie.be  

 

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Drukpersstraat 35  
1000 BRUSSEL 
Tel. 02/274.48.00 
Fax. 02/274.48.35 
contact@apd-gba.be 

 

Indien je vragen zou hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kan je steeds onze functionaris voor de gegevensbescherming contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be

 

Slotbepalingen 
 • Stad Antwerpen heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van zijn website op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald.  
 • Stad Antwerpen is niet aansprakelijk voor een technisch defect of downtime van de website.  
 • De verhoudingen tussen de klant en stad Antwerpen worden enkel beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Antwerpen. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax, ...) als bewijsmiddel. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en activiteiten van het Rubenshuis? Abonneer je op de nieuwsbrief.
Inschrijven